Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2020. Január 1.-től

1. Általános rendelkezések, a szerződés alanyai

A Webáruház üzemeltetőjének adatai:
Cégnév: TENGERVILL KFT
Cím: 1142 Budapest, Tengerszem utca 76.
Cégjegyzékszám: 01-09-900851
Adószám: 14369265-2-42
Bankszámlaszám: 10404089-50504951-55501018

Megrendelő/Felhasználó: a Webáruházban bármely elektronikus szolgáltatásra regisztráló vagy a Webáruház üzemeltetőjének részére megrendelést küldő személyek.

2. Szerződéskötés

Az áruk internetes áruházban történő megjelenítése jogilag kötelező erejű ajánlatnak nem, csupán nem kötelező erejű, internetes katalógusnak minősül. Az áruk a kosár használatával rendelhetők meg. A kiválasztott árut a „kosárba” gombra kattintva helyezheti el a kosárban. A jobb felső sarokban található, kosarat jelképező piktogramra kattintva a kosárban elhelyezett árukat megtekintheti, módosíthatja a mennyiségüket, és törölheti őket. A vásárlás befejezésekor kattintson a „megrendelés” gombra; a rendelését a regisztráció, majd belépés után adhatja le. Válassza ki a szállítási és fizetési módot, adja meg vagy módosítsa számlázási és szállítási adatait. Végül az ÁSZF elfogadása és „megrendelés elküldése” gombra kattintva adhatja le a kosárban elhelyezett termékekre vonatkozó megrendelését. A megrendelés beérkezését követően Ön azonnal kap egy visszaigazolást a megrendelésről, amely azonban a részünkről nem minősül a szerződés elfogadásának. A megrendelés akkor minősül elfogadottnak, ha arról e-mailben visszaigazolást küldünk vagy ha öt napon belül feladjuk az árukat.

3. Elállással kapcsolatos tájékoztató

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön élni kíván az elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a 1. pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállásinyilatkozat-mintát is, amely letölthető a nyilatokozatminta.pdf címről.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra vagy a csomagküldő szolgálat számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

4. Az elállási jog kizárása/lejárata

A szerződéssel kapcsolatos elállási jog nem gyakorolható olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

5. Szállítás

Kizárólag Magyarország területén vállaljuk az áruk kiszállítását. A kiszállítást szerződött csomagküldő szolgálat végzi. Áruinkat kizárólag kiskereskedelmi mennyiségben és kizárólag a végfelhasználók részére áll módunkban értékesíteni.

6. Szavatosság

Abban az esetben, ha a kiszállított terméknek látható anyag- vagy gyártási hibája van, ideértve a szállítás során keletkezett sérüléseket, kérjük, hogy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölje velünk az shop@ddsweb.hu címre küldött e-mailben vagy az alábbi 1. pontban meghatározott címre küldött levélben, vagy pedig az áru átvételekor a csomagküldő szolgálat munkatársának. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 6 hónap elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kellékszavatossági jogai alapján Ön választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozás számára – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba esetén Ön nem jogosult a szerződéstől elállni. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Az áru hibája esetén Ön – választása szerint – a fent meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 6 hónapon éven belül érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy
 - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy
 - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7. Szállítási költség

Az Ön által választott címre (nem ingyenes átvételi pontra) történő szállítás esetén a szerződött logisztikai partnerünk végzi.
A szállítás díja megrendelésenként egységesen 1500 Ft, mely magába foglalja az általános forgalmi adót is. Ha a megrendelés végösszege eléri a 30 000 Ft-ot, szállítási díj nem kerül felszámításra. Abban az esetben, ha a megrendelés logisztikai vagy technikai okokból több csomagban kerül kiszállításra, egyszeri szállítási díjat számítunk fel.

8. Fizetés

Lehetséges fizetési módok

a) Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg utánvét vagy személyes átvétel esetén a megjelölt üzleteinkben.
b) Személyesen, bankkártyával (Visa, Eurocard / Mastercard) az áru átvételével egyidejűleg utánvét vagy személyes átvétel esetén a megjelölt üzleteinkben.

Fizetési határidő

Utánvét és személyes átvétel esetén a felhasználó a küldemény kézhez vételekor vagy termék átvételekor köteles a vételárat megfizetni.

9. Árak

A Webáruházban feltüntetett árak forintban (HUF) vannak megadva. A közzétett árak tartalmazzák az ÁFA-t, bruttó árak. A megrendelés tárgyát képező termék adóval összevont, összesített áráról, valamint a kézbesítés költségeiről (szállítási költség, kézbesítési és postai költség) és más költségekről, ha pedig nem lehetséges a díjak összegének megállapítása, akkor a teljesítés költségeiről a Webáruház oldalain tájékozódhat a megrendelés megtétele közbe, és a pillanatban, amikor a megrendelési adatlap elküldésével szándéknyilatkozatot tesz adásvételi szerződés megkötésére.
Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy internetes áruházunk árai pontosak legyenek, ha azonban ennek ellenére hibás árak jelennének meg, nem vagyunk kötelesek az árut a hibás áron értékesíteni. Ilyen esetben a terméket felkínálhatjuk Önnek a helyes áron, Ön pedig jogosult a fenti 2. pontban meghatározottak szerint a szerződéstől elállni. Hibás különösen az az ár többek között, amely nyilvánvalóan hibás vagy aránytalan.

10. A tulajdonjog fenntartása

A teljes összeg kifizetéséig az áruk a DDSWEB WebShop tulajdonát képezik.

11. Elektronikus kapcsolattartás

Ön hozzájárul, hogy a szerződést érintő kapcsolattartás elektronikus formában történjen.

12. Alternatív vitarendezés/Online vitarendezés (ODR)

Fogyasztói jogvita esetén a felhasználó a vállalkozás székhelye szerint illetékes alábbi békéltető testülethez fordulhat:
Fejér megyei Békéltető Testület:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: +36 22 510-310
Fax: +36 22 510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Ha problémád van egy termékkel kapcsolatban, amelyet a DDSWEB WebShop Webáruházban vásároltál és panaszodat nem sikerült érvényesítened a DDSWEB WebShop -nál, akkor panaszodat benyújthatod az EU online vitarendezési platformján („ODR platform”).
Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. Az ODR platform itt érhető el: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home2.show&lng=HU

13. A harmadik személyek hivatkozásaival kapcsolatos felelősség kizárása

Oldalainkon vannak olyan hivatkozások, amelyek más internetes oldalakra mutatnak. Ezekre a hivatkozásokra az alábbiak vonatkoznak: Kifejezetten kijelentjük, hogy nincs semmilyen ráhatásunk a hivatkozott oldalak stílusára és tartalmára. Ezért kifejezetten elhatároljuk magunkat a harmadik személyek hivatkozott oldalainak tartalmától, és ezen tartalmakat nem ismerjük el magunkénak. A jelen nyilatkozat minden megjelenő hivatkozásra és a hivatkozásokon keresztül elérhető oldalak minden tartalmára vonatkozik.

14. Záró rendelkezések

A Webáruház internetes tartalma, a szövegekkel, grafikákkal, fényképekkel, animált fényképekkel, filmekkel, illusztrációkkal és bizonyos esetekben hangokkal és programokkal együtt a DDSWEB WebShop tulajdonát képezik. Ezen tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Felhasználásuk kizárólag az DDSWEB WebShop kifejezett engedélyével megengedett. A DDSWEB WebShop fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et részben, vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa, a felhasználó értesítése mellett. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba.

Az ÁSZF a DDSWEB WebShop  és a vele szerződéses kapcsolatba lépő megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, a DDSWEB WebShop Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, különösen a Polgári Törvénykönyvben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamit az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az Általánis Szerződési Feltételek innen is letölthető: ASZF

Minden jog fenntartva! © DDSWEB | honlapkészítés: DDSWEB